Missie en Visie

De kern van de missie van Kindante en haar scholen:
''Het bevorderen van de ontwikkeling van kinderen tot participerende burgers, die het leven elke dag een beetje beter maken''


Het is de missie van de Xaveriusschool om elke leerling vanuit diens uniciteit, context en specifieke ondersteuningsbehoefte perspectiefrijk onderwijs en ondersteuning te bieden. Hierbij wordt uitgegaan van de kwaliteiten en het potentieel van de leerling zodat deze zich binnen de samenleving betekenisvol verder kan ontwikkelen.

Voor het bereiken van deze doelstelling(en) hanteert de Xaveriusschool een schoolvisie welke zowel in de vorm van een mindmap als in uitschreven vorm beschikbaar is.Zoals gevisualiseerd in de mindmap staat de uniciteit van elk kind centraal.

Daarom heen gegroepeerd zijn een zevental basiswaarden (veiligheid, plezier, acceptatie, integriteit, differentiatie, innerlijke harmo-nie, open communicatie en respect) welke kenmerkend zijn voor het onderwijs aan de Xaveriusschool en de grondhouding van haar personeel.

Vervolgens geven de kleuren een negental gebieden aan die er voor de Xaveriusschool toe doen. Het zijn als het ware de domeinen waarop de school kwaliteit wil leveren.


Domein 1: Doelgroepen

Binnen de categorie 4-12 jarigen onderscheid de Xaveriusschool diverse doelgroepen welke al dan niet op onderscheidenlijke locaties onderwijs volgen.Binnen de categorie 12-20 jarigen onderscheid de Xaveriusschool eveneens diverse doelgroepen welke al dan niet op onderscheidenlijke locaties onderwijs volgen.
Domein 2: De professional

Voor goed onderwijs is goed personeel een absolute vereiste. Vandaar dat de Xaveriusschool veel waarde hecht aan hoge competenties van haar personeel. Dit is vastgelegd in de "Beroepsstandaard Xaveriusschool" welke de meetlat vormt voor elk personeelslid van de school. Daarnaast wordt, geheel in lijn met de visie van Kindante, van elk personeelslid verwacht dat deze zich het Kindante DNA heeft toegeëigend en in de praktijk daar naar handelt.Domein 3: Didactisch klimaat

Leren op de Xaveriusschool is niet alleen zinvol maar vooral ook betekenisvol. Het aanbod is afgestemd op de onderwijs- en onderwijsondersteuningsbehoeften van de leerlingen en op hun belangstelling- en belevingswereld. Er is sprake van een uitdagende en rijke leeromgeving waarin diverse leer- en ontwikkelingsmaterialen op interactieve wijze worden ingezet. Alle lokalen beschikken over de digitaal schoolbord en meerdere computers voor de leerlingen. En ook buiten het schoolgebouw vinden regelmatig leeractiviteiten plaats (excursies, thematische activiteiten, groepsdynamische activiteiten).

Vanuit didactisch oogpunt is er verhoogde aandacht voor differentiatie, gevarieerdheid in didactische werkvormen, kwaliteitsvolle instructie, interactiviteit en stimulatie om leerlingen zelfstandig en samen te laten werken ('leren leren'). Er wordt gewerkt met duidelijke leerlijnen (conform de kerndoelen SO), leerstandaarden en referentieniveaus waarbij methodes en methodieken als hulpmiddel/bronnen-boek gezien en gebruikt worden. Dit dient tot hoge didactische opbrengsten te leiden, uitgaande van de talenten en het potentieel van de leerling zelf het rekening houdend met de context waarin de leerling zich bevindt.


Domein 4: Pedagogisch klimaat


Domein 5: CommunicatieDomein 6: Kwaliteit

De kwaliteit is opbrengstgericht, meetbaar en/of schaalbaar en richt zich op zowel de output als de processen. Er wordt uitgegaan van Handelingsgericht Werken met een hoge mate van cyclisch handelen (Plan-Do-Check-Analyse = PDCA cyclus).

Ook voor- en nazorg, alsmede de duurzaamheid van processen en resultaten vormen een belangrijk onderdeel van de kwaliteitsagenda van de Xaveriusschool. Door het in kaart brengen van zowel de effecten van de voorzorg (bijvoorbeeld de preventieve ambulante begeleiding) als de opbrengsten van leerlingen tijdens hun verblijf op de Xaveriusschool en de uitstroomgegevens van de leerlingen (incl. een follow-up na één of twee jaar in het vervolgonderwijs) kunnen analyses gemaakt worden dat kan leiden tot bijstellingen in het beleid van de school.