Bewegingsonderwijs

Bewegen speelt een belangrijke rol in het bestaan van mensen in het algemeen en van kinderen zelfs nog meer in het bijzonder. Ook voor allerlei andere ontwikkelingsaspecten speelt het bewegen een fundamentele rol: het is voor jonge kinderen de meest primaire contactvorm en ook voor de opgroeiende jeugd is bewegen belangrijk in de uitbouw van hun bestaan. Het leren omgaan met anderen, het kunnen leggen en onderhouden van contacten, het jezelf kunnen afmeten aan anderen, het leren helpen en geholpen worden, dit alles wordt in sterke mate gevoed vanuit bewegingssituaties. En juist deze aandachtsgebieden zijn veelal primair voor de opgroeiende jeugd van de Xaveriusschool. Jongeren met achterstanden op sociaal-, emotioneel-, ontwikkelingsgebied, alsmede met forse gedragsmatige problemen.

"Onze samenleving, zeker de laatste twintig jaar, geeft de jeugd onvoldoende kansen tot bewegen. Ze doet daarmee afbreuk aan de ontwikkelingskansen van de jeugd " Het vele "kijkspeelgoed", de rol van de televisie en computer, het gebruik van auto, scooter, lift en telefoon in het dagelijks bestaan van veel jongeren, vormen een bewegingsbelemmerende factor.

Binnen de Xaveriusschool nemen deze leer- en ontwikkelingsprocessen een prominente plek in. Er is dan ook door de jaren heen altijd veel aandacht geweest voor bewegingsonderwijs en er worden regelmatig activiteiten ondernomen die ook de beweging buiten de structurele gymlessen promoten. Hierbij valt te denken aan sportdagen, schoolzwemmen, schaatsen, combinatie van het bewegingsonderwijs in combinatie met de doelstellingen vanuit de door de Xaveriusschool gehanteerde methodiek Leefstijl en/of gastlessen vanuit sportverenigingen in de regio.

Voor het realiseren van een zo groot mogelijke sportdeelname zal de school, met name de vakleerkracht Gymnastiek, de kinderen bewegingsvaardigheden, bewegingskennis, bewegingsattituden en bewegingsplezier aan moeten leren.